Za usluge smještaja potrebno je da se u "Gerontološkom centru" Sarajevo podnese ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ uz obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
CJENOVNIK SMJEŠTAJA
Uplata pansiona za boravak, lijekova iii pelena možete izvrštiti i putemuplatnice

Poboljšajte standard naših korisnika kroz Vaše donacije u proizvodima: hrana, higijenske potrepštine, odjeća, obuća i slično.

KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO

Teoretski i praktično se bavi problemima starenja i starosti, te zavisno od potreba starih, hronično bolesnih, invalidnih, iznemoglih i drugih osoba koje nisu u stanju da se same o sebi staraju, obavlja socijalnu, zdravstvenu i servisnu djelatnost, primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

Gerontološki centar raspolaže sa svim potrebnim resursima za vršenje djelatnosti: objektima, opremom i kompetentnim kadrovima. Institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite provodi profesionalno i stručno osoblje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika usluga u cilju organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.Gerontološki centar permanentno unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga tako da održava visoku poziciju i imidž vodeće ustanove socijalne
zaštite u Kantonu Sarajevo i šire.

MISIJA

Osigurati korisnicima naših usluga dostojanstvenu, kvalitetnu i sigurnu starost, uz vrhunsku uslugu stanovanja, ishrane, brige o zdravlju, održavanju lične higijene te sadržajnom korištenju slobodnog vremena.

VIZIJA

Biti prepoznatljiva vodeća ustanova koja osigurava kvalitetno starenje.

Datum objavljivanja : 08.11.2019. godine TEKST OGLASA (PDF)

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASAJAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jedna) godina

U Službi zdravstvene zaštite i njege:
1. Njegovateljica – 2 (dva) izvršioca

U Službu servisnih usluga:
2. Spremačica – 2 (dva) izvršioca

U Službu ishrane:
3. Servirka - 2 (dva) izvršioca


Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 777-263 e-mail:pravna@gcs.com.ba

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Datum objavljivanja : 14.10.2019. godine TEKST KONKURSA (PDF)


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
KANTONALNA JAVNA USTANOVA
„GERONTOLOŠKI CENTAR“
S A R A J E V O
Ul. Aleja Bosne Srebrene br. 7., Sarajevo

UPRAVNI ODBOR


Na osnovu člana 29.stav 1. i 2. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 113. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 49/18 i 22/19), člana 33. Pravila Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“, broj: 07-1070/13 od 26.11.2013. godine i broj: 13-999/19 od 15.07.2019. godine, Odluke Upravnog odbora, broj: 13-1414/19. od 27.09.2019.godine i Saglasnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-04/2-05-35700/19 od 08.10.2019. godine, Upravni odbor Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, o b j a v lj u j e

K O N K U R S
za izbor i imenovanje DIREKTORA Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo


Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo (u daljem tekstu: Gerontološki centar).

I. OPIS POZICIJE

Direktor Gerontološkog centra u skladu sa Zakonom o ustanovama i Pravilima Gerontološkog centra organizuje i rukovodi radom Gerontološkog centra, vodi poslovanje Gerontološkog centra, samostalno donosi odluke iz svoje nadležnosti, zastupa i predstavlja Gerontološki centar i odgovoran je za rezultate rada Gerontološkog centra.
U ostvarivanju prava i obaveza u rukovođenju Gerontološkim centrom direktor:
a) organizuje i rukovodi radom Gerontološkog centra,
b) zastupa i predstavlja Gerontološki centar i u njegovo ime zaključuje ugovore u zemlji i inostranstvu,
c) poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Gerontološkog centra,
d) zastupa Gerontološki centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima, te pravnim osobama sa posebnim ovlaštenjima u zemlji i inoststranstvu,
e) vodi poslovanje Gerontološkog centra i samostalno donosi poslovne odluke,
f) predlaže osnove poslovne politike, programa rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje,
g) podnosi pismene izvještaje Upravnom odboru o radu i finansijskom poslovanju Gerontološkog centra, a najmanje jednom godišnje,
h) provodi i organizuje provođenje odluka Upravnog odbora,
i) predlaže Upravnom odboru donošenje, odnosno izmjenu ili dopunu Pravila i ostalih opštih i drugih akata Gerontološkog centra,
j) predlaže unutrašnju organizaciju Gerontološkog centra,
k) donosi određene akte Gerontološkog centra,
l) imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih jedinica,
m) zaključuje ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu, te pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i drugim opštima aktima Gerontološkog centra,
n) preduzima mjere u oblasti obezbjeđenja i sigurnosti, zaštite na radu, zaštite i unaprijeđenja životne okoline u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima Gerontološkog centra,
o) odobrava službena putovanja,
p) formira stručni organ i komisije kao pomoć u izvršavanju poslova i zadataka Gerontološkog centra,
q) učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa,
r) obezbjeđuje zakonitost rada i poslovanja Gerontološkog centra,
s) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Pravilima i drugim aktima Gerontološkog centra.

II. MANDAT

Mandat direktora je 4 (četiri) godine od stupanja na snagu odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo na odluku Upravnog odbora o imenovanju direktora Gerontološkog centra i može biti imenovan na još samo jedan mandat.

III. USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVA KANDIDAT

Za direktora Gerontološkog centra može se imenovati lice koje ispunjava slijedeće opšte uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor (240 ECTS bodova),
d) da ima najmanje pet godina radnog staža, od kojih najmanje tri godine na rukovodećim poslovima,
e) da nije predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana a koja djeluje u Bosni i Hercegovini,
f) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova direktora Gerontološkog centra,
g) da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora Gerontološkog centra,
h) da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora Gerontološkog centra.

Posebni uslovi:
- da ima stručnu spremu iz oblasti društvenih nauka.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA KONKURSA

Uz prijavu na konkurs za izbor i imenovanje direktora Gerontološkog centra prilažu se sljedeći dokazi o ispunjavanju uslova konkursa (original ili ovjerena kopija):
a) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
b) Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
c) Diploma o stečenom visokom obrazovanju,
d) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu,
e) Izjava ovjerena kod nadležnog organa da kandidat nije predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko je kandidat predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa pozicije predsjednika i člana upravnog odbora i predsjednika i člana nadzornog odbora.

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS I OSTALE INFORMACIJE

Rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Gerontološkog centra je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Konkurs će biti objavljen i na web stranici Gerontološkog centra

Prijava na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, sa potrebnim dokazima, se dostavlja Upravnom odboru Gerontološkog centra u zapečaćenoj koverti, sa naznakom:

„Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo – NE OTVARAJ“, i to neposredno na protokol Gerontološkog centra ili putem pošte na adresu: Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar“ Sarajevo - Upravni odbor, ul. Aleja Bosne srebrene broj 7., Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

VI. OBAVLJANJE INTERVJUA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Upravni odbor utvrđuje mjesto i vrijeme obavljanja intervjua i o tome kandidatima sa liste dostavlja pisanu obavijest
Upravni odbor će sa svakim kandidatom posebno obaviti intervju koji se odnosi na teme iz oblasti socijalne zaštite. Upravni odbor obavlja intervju i utvrđuje rang listu kandidata u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Nakon utvrđivanja rang liste kandidata, kandidat koji se nalazi na prvom mjestu rang liste, naknadno, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva Upravnog odbora za dostavljanje dokaza, Upravnom odboru obavezno dostavlja:
a) ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci,
b) uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora Gerontološkog centra,
c) uvjerenje o neosuđivanosti za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjen dužnosti direktora Gerontološkog centra.

VII. OBAVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA KONKURSA

O odluci o imenovanju direktora Gerontološkog centra obavještavaju se svi učesnici u konkursu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

mr. Daniel Maestro, dipl.sa.ing.


IZDVAJAMO


JAVNE NABAVKE

Pozivi i konkursna dokumentacija

ČASOPIS "DOMSKI ŽIVOT"

Časopis, koji uređuju naši korisnici centra (mjesečno izdanje)

Arhiva

INTERNA AKTA I ZAKONSKA REGULATIVA

Unutrašnja organizacija i organizacija procesa rada

CJENOVNIK

Informacije o cijenama smještaja, kako pokretni tako i nepokretnih korisnika

OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE

Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica

GRUPNI RAD S KORISNICIMA