Djelatnost i kapacitet

Poslovi centra

Gerontološki centar je Kantonalna javna ustanova koja se teorijski i praktično bavi problemima starenja i starosti, te u tom smislu pruža starim, hronično bolesnim, invalidnim, iznemoglim i drugim osobama socijalne, zdravstvene i servisne usluge primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

U Gerontološkom centru se planiraju i provode stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i preduzimaju mjere organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.


Djelatnost, odnosno poslovi i zadaci Gerontološkog centra, u okviru institucionalnog i vaninstitucionalnog oblika zaštite, obavljaju se unutar službi, koje nemaju svojstvo pravnog lica :U okviru institucionalne zaštite organizuju se :

a) Odjeljenje za smještaj,

b) Prihvatilište za odrasle i stare,

c) Prihvatilište za skitnice i prosjake.


U okviru vaninstitucionalne zaštite organizuju se:

a) Služba kućne njege i pomoći u kući,

b) Centar za dnevni boravak.Kantonalna javna ustanova Gerontološki centar Sarajevo, u svojim smještajnim kapacitetima, obezbjeđuje potpuno zbrinjavanje i organizovanu, sveobuhvatnu brigu o starim osobama, koje zahtijevaju pojačanu brigu i njegu i za koje je smještaj neophodan, kao jedini način rješavanja i zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.


Smještajni kapacitet čini kompleks objekata, koji obuhvata dva objekta sa ukupno devet spratova, koji su povezani i čine građevinsku cjelinu sa ostalim objektima: kuhinja sa restoranskom salom, namjenski izgrađen objekat za dnevni boravak (klub) sa pratećim sadržajima, objekat sa recepcijom, prostorijama za fizikalnu i radnu terapiju, frizerajem-brijačnicom, bifeom i velikom podrumskim prostorom u kome je smješten vešeraj, kotlovnica za zagrijavanje objekata sa podstanicom za zagrijavanje sanitarne vode, atomsko sklonište, magacini i mrtvačnica. Oba objekta namijenjena za smještaj korisnika imaju ugrađene liftove, tako da su svi spratovi dostupni i invalidnim osobama.


Smještajni kapacitet čini kompleks objekata, koji obuhvata dva objekta sa ukupno devet spratova, koji su povezani i čine građevinsku cjelinu sa ostalim objektima: kuhinja sa restoranskom salom, namjenski izgrađen objekat za dnevni boravak (klub) sa pratećim sadržajima, objekat sa recepcijom, prostorijama za fizikalnu i radnu terapiju, frizerajem-brijačnicom, bifeom i velikom podrumskim prostorom u kome je smješten vešeraj, kotlovnica za zagrijavanje objekata sa podstanicom za zagrijavanje sanitarne vode, atomsko sklonište, magacini i mrtvačnica.


Oba objekta namijenjena za smještaj korisnika imaju ugrađene liftove, tako da su svi spratovi dostupni i invalidnim osobama.

Gerontološki centar Sarajevo raspolaže sa 160 soba sa kupatilom, koje se prema razmještaju korisnika koriste kao jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne. Na svakom spratu nalazi se opremljen prostor (dnevni boravak), namijenjen za zajednički boravak i druženje korisnika.

Kantonalna javna ustanova Gerontološki centar Sarajevo raspolaže sa 160 soba sa kupatilom, koje se prema razmještaju korisnika koriste kao jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne. Na svakom spratu nalazi se opremljen prostor (dnevni boravak), namijenjen za zajednički boravak i druženje korisnika.