KANTONALNA JAVNA USTANOVA
“GERONTOLOŠKI CENTAR” SARAJEVO

Teoretski i praktično se bavi problemima starenja i starosti, te zavisno od potreba starih, hronično bolesnih, invalidnih, iznemoglih i drugih osoba koje nisu u stanju da se same o sebi staraju, obavlja socijalnu, zdravstvenu i servisnu djelatnost, primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.
Gerontološki centar raspolaže sa svim potrebnim resursima za vršenje djelatnosti: objektima, opremom i kompetentnim kadrovima. Institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite provodi profesionalno i stručno osoblje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika usluga u cilju organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.

Gerontološki centar permanentno unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga tako da održava visoku poziciju i imidž vodeće ustanove socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo i šire.BAS EN ISO 9001:2008


Dana 26.05.2009. godine je naš Centar dobio Certifikat BAS EN ISO 9001:2008-međunarodni standard upravljanja kvalitetom.


POLITIKA KVALITETA
Uspostavljanjem, implementacijom, razvojem i održavanjem sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standard u BAS EN ISO 9001:2015, Kantonalna javna ustanova “Gerontološki centar” Sarajevo nastoji postizati visoki nivo kvaliteta svih vrsta usluga, što ujedno predstavlja i glavno opredjeljenje, usmjerenje i garanciju zadovoljstva naših korisnika, poslovnih partnera, osnivača i šire društvene zajednice.

IZDVAJAMO


AKTUELNOSTI

Dešavanja u centru i šire

JAVNE NABAVKE

Pozivi i konkursna dokumentacija

ČASOPIS "DOMSKI ŽIVOT"

Časopis, koji uređuju naši korisnici centra (mjesečno izdanje)

Arhiva

INTERNA AKTA I ZAKONSKA REGULATIVA

Unutrašnja organizacija i organizacija procesa rada

CJENOVNIK

Informacije o cijenama smještaja, kako pokretni tako i nepokretnih korisnika

GRUPNI RAD S KORISNICIMA