Domski smještaj

U okviru institucionalnog oblika zaštite, Gerontološki centar Sarajevo, u svojim smještajnim kapacitetima, putem Odjeljenja smještaja, obezbjeđuje potpuno zbrinjavanje i organizovanu, sveobuhvatnu brigu o starim osobama, koje zahtijevaju pojačanu brigu i njegu i za koje je smještaj neophodan, kao jedini način rješavanja i zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.Domski smještaj pruža sljedeće usluge:

- Socijalne (prijem i informisanje stranaka, prijem korisnika, praćenje adaptacije i organizovanje života korisnika domskog smještaja, individualni i grupni rad sa korisnicima);

- Zdravstvene (primarna zdravstvena zaštita korisnika, osnovna i specifična njega, usluge fizioterapeuta, održavanje lične higijene korisnika i farmakoterapija):

- Servisne (higijena prostora, usluge frizeraja i vešeraja, te usluge raznih kućni opravki);

- Ishrana (priprema i podjela obroka);

- Služba za edukaciju, plan i analizu (savjetodavni, edukativni, istraživački, analitički i drugi poslovi koji doprinose unapređenju kvaliteta usluga Gerontološkog centra, kulturno-zabavne, rekreativne i okupacione aktivnosti i izleti korisnika).