Organizacija i kadrovi

Organizacija rada centra

Organizacija rada Gerontološkog centra je prilagođena obimu i vrstama usluga, potrebama korisnika usluga, popunjenosti kapaciteta i strukturi korisnika, odnosno zadovoljavanju njihovih potreba u pogledu različitih stanja socijalne potrebe, zdravstvenog stanja i drugih potreba.


Organizacija procesa rada KJU „Gerontološki centar“ obavlja se u okviru formiranih službi:

Služba za pravne i opšte poslove
Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
Služba zdravstvene zaštite
Služba socijalnog rada
Služba ishrane
Služba servisnih usluga
Služba za edukaciju, plan i analizu
Unutrašnja služba zaštite


Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar“ Sarajevo zadovoljava materijalno-tehničke, prostorne, kadrovske i druge uslove neophodne za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira svoje nadležnosti i obavljanja djelatnosti radi koje je i osnovana.

Planirani broj zaposlenika planira se u cilju stvaranja kadrovske osnove za izvršavanje programskih zadataka u svim segmentima djelatnosti Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“.

Upošljavanje novih zaposlenika i popuna sistematizovanih radnih mjesta određenim brojem izvršilaca, vršit će se prema ukazanoj potrebi i zavisit će od obezbjeđivanja potrebnih sredstava.

Radno vrijeme u Gerontološkom centru će biti prilagođeno potrebama korisnika usluga, tako da će neophodni kadrovi biti angažovani 24 sata.