Saradnja sa širom okolinom

Uspostavljanje aktivne saradnje sa relavantnim Institucijama

Kantonalna javna ustanova Gerontološki centar Sarajevo u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti i djelatnosti ima stručnu saradnju i razmjenu iskustva sa svim institucijama i organima Kantona Sarajevo i Federacije BiH, kao i sa nevladinim organizacijama koje u domenu svoje djelatnosti imaju za cilj brigu o ostarjeloj populaciji.

U cilju što efikasnije socijalne zaštite ostarjelih i drugih lica u stanju socijalne potrebe, kao i u drugim pitanjima od zajedničkog interesa, u narednom periodu se očekuje adekvatna saradnja sa JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i Općinskim Službama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije otvorenih oblika zaštite starih lica očekuje se uspostavljanje aktivne saradnje sa svim Općinama i njihovim nadležnim službama, kao i Mjesnim zajednicama sa područja Kantona Sarajevo.

Gerontološki centar Sarajevo će također ostvaruje kontakte i saradnju i sa svim drugim subjektima i institucijama za koje se ocijeni da postoji interes.

U okviru uspostavljene međunarodne saradnje sa institucijama socijalne zaštite iz regiona, Gerontološki centar Sarajevo će nastaviti ovu saradnju i istu nastojati proširiti i obogatiti.